Adatvédelmi tájékoztató

 1. Bevezetés

Az Öko-Piac-Tér.net üzemeltetője, Babusáné Gazdik Ágnes e.v. (1164 Budapest, Ostoros út 42.,  a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Öko-Piac-Tér.net üzemeltetője http://www.oko-piac-ter.net címen elérhető szolgáltatásának adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az Adatvédelmi tájékoztatóban.

Az Öko-Piac-Tér.net fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg, és megválaszolom a kérdését.

Az Öko-Piac-Tér.net elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Öko-Piac-Tér.net a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Öko-Piac-Tér.net az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 1. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
 2. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
 3. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 4. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 5. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 6. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 7. Definíciók

2.0.érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2.1.személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

2.2.hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

2.3.tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.4.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.5.adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

2.6.adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.7.nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.8.adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.9.adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

2.10.adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.11.adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.12.adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

2.13.harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.14.harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

 1. Alapelvek az Öko-Piac-Tér.net adatkezelése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 2. b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 1. a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 2. b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
 3. c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 

 1. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az Öko-Piac-Tér.net tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. Felhívjuk Az Öko-Piac-Tér.net részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.1.A www.oko-piac-ter.net honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a www.oko-piac-ter.net  portál látogatása során Az Öko-Piac-Tér.net a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 3650 nap.

A www.oko-piac-ter.net címen elérhető portál html kódja a Az Öko-Piac-Tér.net független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics/ .

A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

4.2 Hírlevél feliratkozási és regisztrációs feltételek

Tájékoztatom a honlap és a Öko-Piac-Tér Facebook oldal látogatót, hogy vevőinkről az adatok kezelése és gyűjtése nem engedélyköteles, de a honlapunkon érdeklődők adataikat megadhatják részünkre önkéntes adatszolgáltatás útján. Az ilyen adatokat a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság engedélye alapján csak célhoz kötötten és csak meghatározott ideig (leiratkozásig) kezeljük.

A hírlevél olvasója a hírlevélre történő feliratkozáskor önkéntesen adja meg az adatait kizárólag abból a célból, hogy a honlap látogatója, mint érdeklődő, saját kérésére információt kapjon a szolgáltatótól, mint jogtulajdonostól. A www.oko-piac-ter.net oldalán történő, hírlevélre vagy blogértesítőre való feliratkozás és az ehhez kacsolódó bárminemű ingyenes tanulmány letöltés, regisztráció a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti. Az ezekre való feliratkozással a felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail valós és létező, érvényes cím.

A nem létező e-mailcímmel, a hírlevél gyűjtő típusú e-mailcímmel, és a nem teljes, valótlan adatokkal feliratkozást és regisztrációt kezdeményező felhasználókat figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk az Öko-Piac-Tér.net hírlevél olvasóinak és/vagy a regisztrált felhasználók köréből. Facebook csoportba, fórumra, hírlevélre, regisztrált felhasználói körbe való felvétel feltétele: a jelentkező teljes, eredeti néven, valós címmel és adatokkal regisztrál. Semmitmondó nevekkel, fantázia- vagy becenevekkel regisztrált profilokat szintén töröljük, amennyiben nem változtat rajta.

A feliratkozással a felhasználó előzetes hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a weboldalt üzemeltető Öko-Piac-Tér.net-ről, elektronikus levelet fogadjon, és a hírlevél bizonyos esetekben a Öko-Piac-Tér.net és alkalmanként más üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést, gazdasági reklámot is tartalmazhat is tartalmazhat azzal a céllal, hogy a feliratkozók részére tájékoztatást adjon az aktuális információkról, termékekről.

A hírlevél szoláltatás a MailChimp.com hírlevél küldő ingyenes szolgáltatáson keresztül valósul meg. A kiszolgálón és egy, a weboldalba beágyazott alkalmazáson keresztül lehet fel és leiratkozni automatikusan, továbbá az adatokat módosítani a kiküldött hírlevél alján található linkeken. Amennyiben ez nem sikerül, úgy e-mailben vagy a tulajdonos postai címén is kérhető (lásd a tájékoztató elején.) A hírlevél kiszolgáló rendszer tárolja a megadott adatokat. Az adatkezelésünk célja: az előbb említett információ nyújtása, határozott időtartama pedig: leiratkozásig.

A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek nem adjuk át, kivéve a felhasználó érdekében felmerülő szükséges eseteket, így pl.: postai úton történő szállításkor, lakcím átadása a kiszállító cégnek. Az önkéntes feliratkozás bármikor megszűntethető az elektronikus levelekben lévő leiratkozási linken. Kijelentjük, hogy mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény előírásait maradéktalanul betartva fogjuk a honlap látogatók adatait kezelni és nyilvántartani. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatkezelés érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az on-line módon gyűjtött információt így védve a böngésző felhasználó adatait.

NAIH engedélyszám: NAIH-102442/2016.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám (automatikusan generált), név, e-mail cím, dátum, időpont.

Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.

A hírlevelek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását a kiküldött hírlevélben található linkre kattintva, valamint postai úton a jelen tájékoztató 6. pontjában közzétett címen lehet kérni.

 

4.3 Az Öko-Piac-Tér.net oldalon történő regisztráció

Tájékoztatom a honlap és a Öko-Piac-Tér Facebook oldal látogatót, hogy vevőinkről az adatok kezelése és gyűjtése nem engedélyköteles, de a honlapunkon érdeklődők adataikat megadhatják részünkre önkéntes adatszolgáltatás útján. Az ilyen adatokat a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság engedélye alapján csak célhoz kötötten és csak meghatározott ideig (leiratkozásig) kezeljük.

Az Öko-Pac-Tér.net weboldalon és a Facebook oldalon, Facebook csoportban a hozzászólás, fórum, chat és egyéb kommunikáció – bármikor is lesz ilyen – regisztrációhoz kötött a bensőségesebb és kontrollálhatóbb információáramlás, kulturált vita és eszmecsere biztosítása érdekében. Ezzel a regisztráltakat is védem a nem kívánatos támadásoktól. A hozzászólásokkal kapcsolatos szabályzatról a Jogi nyilatkozat és ÁSZF ad bővebb felvilágosítást. A regisztráció csak teljes névvel és valós e-mail címmel, adatokkal történhet.

A nem létező e-mailcímmel, a hírlevél gyűjtő típusú e-mailcímmel, és a nem teljes, valótlan adatokkal feliratkozást és regisztrációt kezdeményező felhasználókat figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk az Öko-Piac-Tér.net hírlevél olvasóinak és/vagy a regisztrált felhasználók köréből. Facebook csoportba, fórumra, hírlevélre, regisztrált felhasználói körbe való felvétel feltétele: a jelentkező teljes, eredeti néven, valós címmel és adatokkal regisztrál. Semmitmondó nevekkel, fantázia- vagy becenevekkel regisztrált profilokat szintén töröljük, amennyiben nem változtat rajta.

Az Öko-Piac-Tér.net-en néhány tartalmi rész olvasása csak regisztrációval (lesz) lehetséges, melynek tényét az adott tartalmi részeknél jelzem. Ezek a tartalmak kifejezetten a feliratkozóknak szóló, néhány esetben pénzügyi ellenszolgáltatás fejében megosztott tartalmak. Továbbterjesztésük csak Az Öko-Piac-Tér.net előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges, értékesíteni, változtatni azokat csak az Öko-Piac-Térnek áll jogában. Előfizetéssel járó tartalmakat csak az előfizető olvashatja személyesen. A letölthető vagy regisztráció után használható fizetős tartalmak és szolgáltatások értékesítése előre átutalással történik. Amennyiben az anyag ingyenes, a regisztráló ügyfél csak az anyaghoz való hozzáférés, hozzászólások és az ellenőrizhető kommunikáció érdekében regisztrál. Az oldalon az összes tartalomhoz való hozzászólás és regisztrációhoz kötött. A hozzászólásokat előzetesen moderáljuk és csak azután engedélyezzük a megjelenésüket. A regisztráló látogató a regisztrációval hozzájárul adatainak kezeléséhez.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, hozzászólások kezelése, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, egyes szolgáltatások használatához való jogosultság, felhasználói statisztikák készítése. Webáruház nyitás után:  rendelések, vásárlások kezelése, a vásárlásból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail címek, telefonszámok, cégnév, a regisztráció dátuma és időpontja, szükség esetén a rendelés dátuma és időpontja, a rendelés adatai.

Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított tíz év, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.

Adattovábbítás: csak és kizárólag a kézbesítést végző szállító cég felé történik a küldemény eljuttatása érdekében, ez lehet megegyezés szerint futárszolgálat vagy a Magyar Posta Zrt. A postára a küldeményeket a tulajdonos maga viszi vele közvetlen kapcsolatban álló segítő munkatársat, megbízható személyeket bíz meg alkalomadtán. Futárszolgáltatás esetén a futárcégnek adja át közvetlenül.

A személyes adatokat az Adatok módosítása menüben lehet módosítani. A személyes adatok törlését – a számviteli bizonylatok kivételével – a jelen tájékoztató 6. pontjában közzétett elérhetőségeken lehet kérni.

4.4 Vásárlás

Vásárlás az Oko-Piacc-Ter.net okladon közzétett webáruházban a megrendelés menete szerint vagy a  Facebook albumba feltöltött termékfotók alapján kivitelezhető. 

A Facebook piactéren vagy albumban található kézműves termékek a készlet erejéig – gyakran egyedi darabként elérhetők – vásárlás menete: e-mailben – okopiacter@gmail.com, Messengeren vagy a fotóhoz írt hozzászólásban, privát üzenetben jelezheti a megrendelő, hogy igényt tart a termékre. A termékek előre megbeszélt kontakt pontokon vagy postázással kerülnek átadásra fizikai termék esetén. Az egyedi kézműves termékekre az egyedi árukra vonatkozó aktuális rendelet vonatkozik, de online vásárlás esetén a 14 napon belül a vásárló elállhat a vásárlástól indoklás nélkül. A kézműves termékek egyedi darabok, cseréjük, pótlásuk nem megoldható, készleten levő javító anyag esetén a javítás kivitelezhető. 

Az Öko-Piac-Tér saját kivitelezésű termékeire, mint az Éves holdnapló 100% garancia van, vagyis a termékek árát a vásárlástól számított 14 napon belül indoklás nélkül visszafizetem.  A javításról és visszáruzás menetéről az  Jogi nyilatkozat és ÁSZF ad felvilágosítást.

Tájékoztatom a honlap és a Öko-Piac-Tér Facebook oldal látogatót, hogy vevőinkről az adatok kezelése és gyűjtése nem engedélyköteles, így az e-mailben vagy privát üzenetben bonyolított egyszeri megrendeléskor megadott adatok is csak és kizárólag a cél megvalósulásáig, illetve a számviteli törvényben meghatározott ideig őrizendők. Személyes átvétel és készpénzes, blokkos kifizetés esetén praktikusan csak nevet és a levelezéskor praktikusan megadott információkat és adatokat kell megadni, mint az átvétel pontos helye és ideje. Amennyiben a megrendelő számla kiállítását kéri, az ehhez szükséges adatokat meg kell adnia.

4.4.1. Banki átutalással történő fizetés

Az Öko-Piac-Tér.net-en banki átutalással, postai utánvéttel, vagy személyes átvétel esetén készpénzzel lehet a termékek ellenértékét kifizetni. Tanfolyamok, tanácsadói szolgáltatások esetén a helyszíni, készpénzes fizetés vagy banki előre átutalás (előleg vagy teljes összeg befizetés esetén) lehetséges. Az Öko-Piac-Tér tulajdonosának pénzügyeit az MKB bank biztosítja. (Adószámmal rendelkező magánszemély vagyok, adatok a 6. pontban)

Számlaszám: 10300002-50805924-49010027

A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. Az Öko-Piac-Tér.net a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól. A banki átutalás teljesítéséről titkosított online felületen tudok tájékozódni. A vásárolt áru/szolgáltatás ellenértéke bankon belül aznap, más banktól legkésőbb másnap megérkezik a számlára. Ezután visszaigazolom a befizetést és elküldöm a csomagot, illetve szolgáltatás esetén egy tanúsítványt a befizetésről, mely egyben belépőjegy a szolgáltatásra, illetve leölthető tartalom esetén elküldöm a letöltési linket.

4.5. A szolgáltatás ügyféllevelezései

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet a tulajdonossal.

Az Öko-Piac-Tér a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli a Gmail levelező rendszerből. E-mail fiók: okopiacter@gmail.com

 

4.6. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

Az Öko-Piac-Tér tulajdonosa a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 1. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Öko-Piac-Tér számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a Net-Tech Kft. által működtetett szervereken találhatók meg.

Az Öko-Piac-Tér a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

Az Öko-Piac-Tér olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Öko-Piac-Tér az adatkezelés során megőrzi

 1. a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Öko-Piac-Tér és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 1. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Öko-Piac-ér.net tulajdonosa és szerkesztője Babusáné Gazdik Ágnes

Székhely: 1164 Budapest, Ostoros út 42.

Adószám:  75673464-1-42

E-mail: okopiacter@gmail.com

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-102442/2016.

 1. Adatfeldolgozó adatai

Lásd: a tulajdonos – nincs más külön megbízott

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

Az érintett kérelmére az Öko-Piac-Tér mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a az Öko-Piac-Tér költségtérítést állapít meg.

Az Öko-Piac-Tér a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az Öko-Piac-Tér a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Öko-Piac-Tér – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az Öko-Piac-Tér az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az Öko-Piac-Tér az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1)391-1400

URL: http://naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

error: Content is protected !!

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Az Uniós Törvények értelmében fel kell hívnom a figyelmed arra, hogy az a Weboldal ún. "cookie"-kat vagyis sütiket használ. A sütik apró, teljesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el a számítógépeden, hogy minél egyszerűbbé tegye számodra a böngészést. A sütiket letilthatod a böngésződ beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszed meg, illetve, ha az "engedélyezem" feliratú gombra kattintasz, azzal elfogadod a sütik használatát. További információ

Bezárás